Tryb nauki

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

4. Dozorem technicznym nazywamy:

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

41. Obowiązki obsługującego określone są:

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

49. Decyzja wydana przez UDT:

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

55. Instrukcja eksploatacji to:

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

61. Obsługującemu nie wolno:

62. Formami dozoru technicznego są:

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

70. Instrukcja stanowiskowa:

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózku:

99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

101. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

143. Akumulatory kwasowe można ładować:

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

158. Po zakończeniu pracy operator powinien:

159. Sprawne dźwignie sterujące:

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

173. Ładunek należy transportować:

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

175. Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10˚C:

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30˚C:

183. W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

184. W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188. Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

198. W chwili wywracania się wózka należy:

199. Wózek może stracić stateczność na skutek:

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi: