WJO | - tryb nauki

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. Dozorem technicznym nazywamy :

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41. Obowiązki obsługującego określone są :

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43. Jednostką dozoru technicznego jest :

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49. Decyzja wydana przez UDT :

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

55. Instrukcja eksploatacji to :

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61. Obsługującemu nie wolno :

62. Formami dozoru technicznego są :

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70. Instrukcja stanowiskowa :

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed :

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest :

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie :

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się :

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu :

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego :

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest :

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa :

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym :

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych :

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózkach :

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to :

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji :

101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni :

103. Widząc świecąca się kontrolkę operator :

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje :

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje :

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w :

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez :

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi :

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu :

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe :

113. W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia, jest :

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna :

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien :

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez :

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny :

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka :

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje :

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy :

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to :

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza :

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi :

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany :

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać :

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć :

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi :

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi :

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać :

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje :

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać :

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje :

143. Akumulatory kwasowe można ładować :

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka :

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest :

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna :

147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek :

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać :

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera :

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do :

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować :

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma :

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi :

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza :

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka :

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :

158. Po zakończeniu pracy operator powinien :

159. Sprawne dźwignie sterujące :

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje :

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji :

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe, powinien :

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien :

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien :

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator :

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując :

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców :

170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien :

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje :

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy :

173. Ładunek należy transportować :

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator :

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest :

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien :

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy :

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany :

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy :

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C :

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C :

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału :

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm :

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać :

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien :

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być :

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona :

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie :

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy :

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić :

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy :

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka :

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy :

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator :

198. W chwili wywracania się wózka należy :

199. Wózek może stracić stateczność na skutek :

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić :

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi :

202. 202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :