Ochrona środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wnoszenie i naliczanie opłat

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.

Za co należy wnosić opłaty?

Opłaty wnosimy za:

– emisję substancji do powietrza (kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych, procesy produkcyjne: malowanie farbami, spawanie, emisje pyłu z cięcia i szlifowania, a także przeładunek benzyn, hodowla zwierząt,

– pobór wód (studnie, ujęcia wód powierzchniowych),

– odprowadzanie ścieków, w tym ujętych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (do gruntu lub do wód powierzchniowych),

– magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Nie wnosimy opłat za wodę kupowaną od dostawców oraz za ścieki wprowadzane do kanalizacji lub odbierane ze zbiorników wybieralnych (szamb) – opłaty są wkalkulowane w cenę dostawcy wody lub odbiorcy ścieków.

Konieczność składania deklaracji

Niezależnie od kwoty wolnej – aktualnie 400 zł za pół roku za każdy z elementów (powietrze, woda, ścieki, odpady) – formularze naliczenia opłat, podobnie jak deklaracje podatkowe, musimy wysłać w terminie do końca lipca (za I półrocze) i do końca stycznia następnego roku (za II półrocze) do:

1. Marszałka Województwa – właściwego ze względu na lokalizację instalacji (zakładu), a także miejsce rejestracji pojazdów samochodowych (siedziba firmy) – czasem wysyłamy kilka naliczeń

2. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – według właściwości j.w.

Odsetki za zwłokę

W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty za korzystanie ze środowiska, jesteśmy zobowiązani naliczyć oddzielnie i uregulować odsetki ustawowe od kwoty opłaty za czas zwłoki.

Pomożemy Państwu w naliczeniu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządzeniu zestawień.

 

Poszukujesz profesjonalnej firmy szkoleniowej?

Copyright © 2020 BHP PPOŻ Jarosław Wolnik by DedalMedia Agency